Rönesans Hareketleri

RÖNESANS HAREKETLERİ

Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşiflerin de etkisiyle XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlardaki gelişmelere Rönesans adı verilir.

Geniş ve yaygın anlamıyla Rönesans, insa­nın ve dünyanın keşfi ile insanların ortaçağ bilgisiz­liğinden kurtularak, hür, tenkitçi ve dinden uzak bir kişilik kazanmaları, tabiata yönelmeleri demektir. Önce İtalya'da başlamış daha sonra Fransa, Al­manya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde görül­müştür.

a) Rönesans'ın Nedenleri:

Ortaçağdaki güzel sanatların XV. ve XVI.yüzyıllarda daha da gelişmesi

Matbaanın ve kağıdın kullanılması ile yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması

XV. ve XVI. yüzyılda Avrupa'da bir çok dü­şünürün ortaya çıkması

Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk alan bir kesimin ortaya çıkması

Sanatçıları destekleyen Meşen denen bir sınıfın oluşması

İstanbul'un fethi nedeniyle buradaki bazı bilginlerin İtalya'ya gelerek Yunanca'yı ve antikite eserlerini öğretmeleri

Coğrafi Keşifler nedeniyle insanların   dü­şünce ve ufkunun gelişmesi İslam dünyasının etkisi

Rönesans hareketi önce İtalya'da başla­mış daha sonra Fransa, Almanya ve İngil­tere'de yayılmıştır.

b) Rönesans'ın İtalya'da Başlamasının Nedenleri:

1)      Coğrafi konumu nedeniyle bir çok kültür ile etkileşmesi.

2)      En önemli ticaret yollarının kesişim noktasında bulunduğu için zenginleşmiş olması ve güzel sanatlara ilgi duyulması.

3)      Eski Roma, Yunan ve Helen uygarlıkları­na ait bir çok eserin İtalya'da bulunması

4)      Roma'nın dini merkez olması nedeniyle bir çok büyük mimari yapı ve sanat eseri­nin yapılması

5)      Birbirinden bağımsız bir çok küçük krallı­ğın bulunması nedeniyle halkın diğer in­sanlara göre daha özgür yaşaması

Rönesans Hareketlerinin Öteki Avrupa Ül­kelerine Yayılması

İtalya'da başlayan Hümanizm ve Rönesans hareketleri zamanla diğer Avrupa ülkelerine de ya­yıldı. Bunun başlıca nedenleri:

1. İtalya'nın Avrupa'nın din ve kültür merke­zi olması: Avrupa'dan bir çok öğrenci ve Hıristiyan ziyaretçi İtalya'ya gelmekteydi. "Bunlar Roma'da gör­dükleri şeyleri ülkelerine götürdüler, oralarda da bu gördükleri gelişmeleri yaşatmak istediler.

2. İtalya Savaşlarının Etkisi : 1494 ile 1559 yılları arasında çıkan İtalya savaşlarında krallar ve komutanlar gördükleri kıymetli eşya ve tabloları sa­tın alarak ülkelerine götürdüler. Böylece italyan Rö­nesans'ı yakın bazı ülkeleri etkilemiştir. Almanya ve Fransa gibi. Avrupa'da İtalya'dan sonra Röne­sans ilk olarak Fransa'da başlamıştır.

Fransa'da Rönesans :

Bizzat krallar Rönesans'ın kurucusu oldular, sanatçıları ve hümanistleri korudular. Rable, Ronsar, Monteigne gibi hümanistler Fransız Dili ve Edebiyatının doğmasını sağladılar. Mimari alanın­da da gelişmeler oldu. Luther sarayı yapıldı.

Almanya'da Rönesans :

Almanya'da Rönesans, Reform'la birlikte gelişti. Erasmus, Döklen ve Luther başta gelirler. Erasmus, Deliliğin Methi adlı eseri yazdı. Mimari çok gelişmiş Gotik tarzıyla Köln belediye binası ve Haydelberg şatosu yapıldı.

İngiltere'de Rönesans :

İngiliz Rönesansmın en önemli ismi Shakespeare'dir. Eserlerinin konusunu eski çağ tarihlerin­den alan dram ve trajediler yazdı. En ünlü eseri Hamlet, Otello, Romeo ve Julyet'tir.

c) Rönesans'ın Sonuçları:

1)      1)      Skolastik düşünce yıkıldı ve serbest dü­şünce ortamı doğdu.

2)      2)      Deney ve gözleme dayalı pozif düşünce ortaya çıktı.

3)      3)      Kilise otoritesi zayıfladı, Reform'a zemin hazırlandı.

4)      4)      Bilim, sanat, edebiyat alanında bir çok yeni eserler oluşturuldu.

5)      5)      Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk alan­lar ile bunlarla alay eden iki toplum sınıfı oluştu.

6)      6)      Rönesans'ın en tanınmış simaları İtalya'da Vinci, Rafael, Donatello ve Mikelanj Fran­sa'da Montaigne, Almanya'da Albert Dürer ve İngiltere'de Shakespeare'dir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !