Viyana Kongresi ve Kararları

Viyana Kongresi ve Kararları      (1815)

Napolyon savaşları yüzünden bozulan Avru­pa'nın siyasal durumunu düzenlemek ve Avru­pa'nın gelecekte alacağı durumu belirtmek ve sap­tamak amacıyla tüm Avrupa Devletleri Viyana'da büyük bir kongre topladılar. Kongreyi dört büyük devlet, yani İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya yönettiler. Kongreye Avusturya Başbakanı Prens Meternich başkanlık etti. Kongreye sadece Osman­lı Devleti katılmamıştır.

Kararları:

1.   Fransa'nın ele geçirmiş olduğu yerlerin hepsi elinden almıyordu.

2.   Belçika ve Hollanda birleştirilecek ve Niederland devleti kurulacaktı.

3.   Germen Konfederasyonu kuruldu.

4.   İsveç ve Norveç Krallıkları birleştirilecek ve İsveç - Norveç Krallığı kurulacak.

5.   İsviçre; 22 kantondan meydana gelen ba­ğımsız ve sürekli tarafsız bir devlet haline getirildi.

6.   Avusturya,   Doğu  Galiçya'yı,   Lombardiya , ve Venedik'i alıyordu.

7.   Napolyon'un hükümetlerine son verdiği hü­kümdarlar ve krallar tekrar memleketlerine ve tahtlarına sahip olacaklardı.

8.   Fransa ihtilalden önceki sınırlarına çekildi.

9.   İtalya'da hükümet kuruldu.

10.   Varşova   büyük   dukalığı   ile   Finlandiya, Rusya'ya verildi.

      

Sonuçları: 

Viyana kongresi ile Avrupa'da yeni bir statü doğmuş oluyordu. Kongrede Fransız İhtilali’nin Av­rupa'ya yaydığı insan ve vatandaşlık haklarından hiçbirisi, yani hürriyet, milliyet ve eşitlik prensipleri göz önünde tutulmamış, sırf siyasal emel ve istek­ler üzerine kararlar verilmiştir. Bundan dolayı Viya­na Kongresi kararları başarılı olmamış, kongre ver­diği kararları yürütebilmek için silaha başvurmak zorunda kalmıştır.

 

Viyana Kongresinden Sonra Avrupa (1815-1830)

 

Viyana Kongresinden sonra İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya kendi çıkarlarına göre ve bu çıkarların uyuşması oranında Avrupa'da yeni bir statü kurmuşlardı. Bu devletler Avrupa düzenini ko­rumak, krallık rejimine karşı yapılacak ihtilal hare­ketlerini bastırmak ve Avrupa'yı mutlak krallık reji­miyle yönetmek için aralarında bazı antlaşmalar yaptılar. Avrupa tarihinde bu devreye Restorasyon devri denilmiştir.

Avrupa'nın büyük devletleri, Viyana Kongresi kararlarını yürütmek amacıyla, iki ayrı bağlaşma kurmuşlardır.

1. Kutsal İttifak (1815):

Viyana Kongresi kararlarının nasıl uygulana­cağı tam belli değildi. Sürgünde bulunan Napol­yon'un Fransa'da tekrar iktidara gelmesi Avru­pa'nın üç büyük devletini harekete geçirdi. Bu itti­fak Rusya, Avusturya ve Prusya arasında yapıl­mıştır. Kutsal İttifakın amacı Fransız İhtilali'ne kar­şı bir tepki olmuş ve mutlakıyetçiliği güçlendirmeyi esas almıştır. Fransa'da sonradan katılmıştır. •

 

2. Dörtlü İttifak (1815):

 

İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya.arasın­da yapılmıştır. Bu ittifakın kurucusu Prens Meternich'tir. Bundan dolayı buna Meternich Sistemi de denir. Dörtlü İttifak Kutsal ittifakın yetersizliği üzeri­ne ortaya çıkmıştır. Bu dört devlet, başka düşünce­lerin yayılmasını silah gücüyle durdurmayı karar­laştırmışlardır. Böylece her türlü özgürlük hareketi bastırılacaktır. Fakat gittikçe gelişen özgürlük akımları soncunda meydana gelen ihtilallerin önü alınamadı. Meternich Sisteminin Sona Ermesi:

Restorasyon devri 1827 yılına kadar ancak sürebilmiştir. Çözülme önce İngiltere'nin Dörtlü İtti­faktan ayrılmasıyla başladı. Bunun arkasında Os­manlı Devleti'nde Rum İsyanı çıktı.Meternich, Os­manlı Devleti antlaşmaya dahil olmadığı halde, Rum isyanının beraberce bastırılmasını teklif etti. Buna karşılık Rusya ve Fransa, Rumlara yardım et­tiler. İngiltere'de bunlara katıldı. Sonunda, Navarin'de Osmanlı donanmasını yakarak kendi pren­siplerini kendileri yıktılar.

Viyana Kongresi Kararlarına Tepkiler:

1.1830 İhtilali:

Meternich Sistemi özgürlük düşüncesini geniş ölçüde benimsemiş bulunan Avrupa toplumlarında otoriteye karşı bir tepki meydana getirdi. Mutlakıyet yönetimlerine karşı güçlenen liberal tepki 1830 yı­lında aniden patlak vererek bütün Avrupa'yı sarstı. Mutlakıyetçi devletlerin karşısına bütün bir Avrupa halkı çıkmıştır. Başta Fransa'da çıkan ihtilal diğer ülkelerde de çıkmaya başlamıştır.

a. Fransa'da 1830 ihtilali: Demokratik bir yö­netim kurulmuştur.

b. Belçika: Hollanda'dan ayrılarak, bağımsız­lığını kazandı ve meşruti bir krallık kuruldu.

c. İtalya: Avusturya'nın etkisinde olan İtalya'da çıkan ayaklanmaya karşı Meternich askeri müdaha­le yaparak eski yönetimi yeniden canlandırdı.

d. Almanya: Bazı Alman devletleri anayasal yönetimleri benimsediyse de Meternich buradaki is­yanı da önledi.

e. Polonya: Bağımsızlığını ilan eden Polonya yeniden Rusya'nın işgaline uğradı. Polonya yeni­den Rusya'ya bağlandı.

f. İspanya: Liberaller hükümeti ele geçirerek meşruti bir yönetim kurdular.

g. İngiltere: Liberalizm daha da güçlendi. Se­çim kanunu geliştirildi. Seçime katılım artırıldı. Avam Kamarası'nın etkisi arttı.

Yorum: 1830 ihtilalleri Fransa, Belçika ve ispanya gibi ülkelerde liberalizmin başarısıyla so­nuçlandı. Viyana Kongresiyle kurulan Av­rupa statüsü büyük ölçüde değişerek, Avrupa’da yeni bir güçler dengesi kurulmaya başladı.

       

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !